เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ (กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์) - KS1/2 Science : Practically Science

วิทย์ฯ ประถม เทคนิคการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

PHYSICS of PAPER HELICOPTERS - AUTOROTATION

สุดยอดแนวการสอน เรื่องกระแสไฟฟ้า (กลุ่มสาระฯ:วิทยาศาสตร์) -Great Lesson Ideas:Electricity Activity

Latest comments

20.07 | 08:26

AUBTXPI1G www.yandex.ru

12.06 | 18:15

A4HJ03ZUDT8 www.yandex.ru

16.03 | 11:18

🎁 MEGA BONUS ➡️ https://www.evernote.com/shard/s680/sh/bc65b417-55fe-4227-e958-f0341ab3e6a8/a6e460ed8916a1320fac4c0a47608bc2?

13.03 | 09:38

🎁 MEGA BONUS ➡️ https://www.evernote.com/shard/s680/sh/bc65b417-55fe-4227-e958-f0341ab3e6a8/a6e460ed8916a1320fac4c0a47608bc2?

Share this page