ความพร้อมของครูอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM เป็นอย่างไร

Dec. 20, 2015

Comments

StephanieRMontgomery

11.09.2017 12:49

Excellent post! I must thank you for this informative read. I hope you will post again soon. http://onedaytop.com/studio3-wireless-new-beats-headphones-cancel-noise/ well done.

Petch for change

03.01.2016 15:49

หลายท่านยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับตัว "E"

Thai Teachers

03.01.2016 15:48

ความสมดุลของความเป็นสากลและบริบทต้องมี ต่างคนต่างทำ อยากทำก็ทำ ขาดความจริงจัง จริงใจ และต่อเนื่อง จะยากต่อการทำหใ้เกิดการเปลี่ยนแปลง

R&D Unit for STEM Education

03.01.2016 15:46

โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ต้องพร้อม การขับเคลื่อนด้วยความรู้ ความเข้าใจ ทั้งหลักการ และกระบวนการจึงจะเกิด หัวทุกหัวต้องขยับ หางทุกหางจึงจะขยับตามได้

Latest comments

20.07 | 08:26

AUBTXPI1G www.yandex.ru

12.06 | 18:15

A4HJ03ZUDT8 www.yandex.ru

16.03 | 11:18

🎁 MEGA BONUS ➡️ https://www.evernote.com/shard/s680/sh/bc65b417-55fe-4227-e958-f0341ab3e6a8/a6e460ed8916a1320fac4c0a47608bc2?

13.03 | 09:38

🎁 MEGA BONUS ➡️ https://www.evernote.com/shard/s680/sh/bc65b417-55fe-4227-e958-f0341ab3e6a8/a6e460ed8916a1320fac4c0a47608bc2?

Share this page