พันธกิจหลักของศูนย์สะเต็ม

เพื่อนักเรียน

จัดกิจกรรมเรียนรู้

STEM-Based Learning

เพื่อคุณครู

จัดกิจกรรมอบรม

Teacher Traing& Coaching

เพื่อองค์กรภาครัฐและเอกชน

Human Resource Development