เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ (กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์) - KS1/2 Science : Practically Science

วิทย์ฯ ประถม เทคนิคการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

PHYSICS of PAPER HELICOPTERS - AUTOROTATION

สุดยอดแนวการสอน เรื่องกระแสไฟฟ้า (กลุ่มสาระฯ:วิทยาศาสตร์) -Great Lesson Ideas:Electricity Activity